Mateřská škola Příborská, Příborská 514, Praha 9 - Letňany

Vítejte na stránkách naší MŠ

Mateřská škola je klasická sídlištní škola s 5 pavilóny. Děti jsou rozděleny podle věkových skupin. Cílem školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou hry a přirozené výchovy, vytvářet základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmu a potřeb, rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami a děti talentované. Škola nabízí širokou standardní a nadstandardní péči. Provoz školy je denně od 6.30 do 17 hodin s možností vodit a vyzvedávat děti dle přání a možností rodičů. Pedagogický personál je složen z plně kvalifikovaných pracovnic.

Zřizovatel Mateřské školy Příborská je Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Praha - Letňany


MŠ1      Virtuální prohlídka školky


 1. Letní provoz na jiných MŠ než Příborská
   

 2. Letní provoz 2018
  na MŠ Příborská 9. 7. – 20. 7.2018
  6, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 31, 32, 35, 37, 38, 44, 45, 53, 54, 60

  na MŠ Havířovská 23. 7. – 3. 8.2018
  3, 7, 13, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 42, 43, 48, 49, 50, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64

  Platby za školné a stravné na letní provoz je nutno uhradit v hotovosti pouze v Mateřské škole Příborská u paní účetní v kanceláři (jen děti přihlášené na letní provoz do MŠ Příborské)
  Školné a stravné za letní provoz je NEVRATNÉ !
  Termín placení : 18. 6. – 22. 6.2018
  Návštěvní hodiny : po – st 8 – 16 hodin čt – pá 8 – 12 hodin


 3. Oznámení pověřence GDPR
   

  Správce osobních údajů:

   

  Organizace:

  Mateřská škola Příborská, Příborská 514, Praha 9 - Letňany

  Sídlo:

  Příborská 514, 199 00 Praha 9 - Letňany

  IČ:

  7O883394

  Kontaktní telefon:

  286 922 326

  Kontaktní email:

  info@mspriborska.cz

   

   

  Věc: Oznámení pověřence

   

  V souladu s čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) sdělujeme, že:

   

  pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován

  Bc. Petr Brunclík,

  sídlo pracoviště: Městská část Praha 18 - Úřad městské části, Bechyňská 639

  tel.: 284 028 111 (ústředna)

  e-mail: info@mspriborska.cz

   

  a to s účinností od 23.5.2018 na dobu určitou do 31.12.2018.

   

  Formulář „Žádosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů“je k dispozici u ředitele školy, nebo na vyžádání na mailové adrese info@mspriborska.cz

   

   

    4. Registrační čísla přijatých dětí
  3,4,5,7,8,13,17,21,26,29,32,37,40,41,45,46,47,56,57,58,
  61,74,76,77,80,81,84,86,89,90,91,96,109,117,119,124,
  125,126,127,131,132,133,135,140,141,142,143,144,147,150,
  159,160,161,169,171 5. Letní provoz MŠ
  Vyplněné žádosti se odevzdávají v úterý 22.5.2018 v ředitelně MŠ Příborská od 13 – 17 hodin

  Pro MŠ Příborská a Havířovská nepotřebuje zákonný zástupce Evidenční list.
  Zájemci z ostatních MŠ musí doložit kopii Evidenčního listu. 
  Z důvodu malého počtu volných míst budou přednostně na letní provoz přijímány děti z odloučeného pracoviště Příborská - Havířovská ( rozhodující pro umístění budou brána kritéria jako u zápisu do MŠ ).


 6. Upozornění pro rodiče
   Od 1.9.2018 bude stravování naší MŠ zajišťovat: Zařízení školního stravování v Letňanech.


  Vyúčtování za 1.pololetí 2018 bude po prázdninovém provozu tj. po 20.7.2018.

  Od 1.9.2018 obdržíte nové číslo účtu a nové variabilní symboly pro platby stravného!!!!!


 7. Zápis do MŠ 2018
  ZÁPIS DO MŠ 2018
  TERMÍNY DATUM DEN ČAS
  vydávání tiskopisů 18.04.2018 středa 8 - 16  h
  den otevřených dveří 18.04.2018 středa 8 - 16:30  h
  odevzdávání vyplněných žádostí 2.5. a 3.5. středa + čtvrtek 13 - 17 h
  vyjádření se k podkladům rozhodnutí  11.5.2018 pátek 8 - 12 h
  zveřejnění registračních čísel o přijetí 16.05.2018 středa  
  odevzdání zápisových lístků do 23.5.2018 středa  
  vydávání rozhodnutí o přijetí  30.05.2018 středa 13 - 17 h


 8. Prázdninový provoz 2018

  Prázdninový provoz MŠ v Letňanech 2018

  Datum

  2.7.-6.7.

  všechny MŠ zavřeny

  9.7.-20.7.

  Příborská +  Generála Fajtla

  23.7.-3.8.

  Havířovská

  6.8.-17.8.

  Malkovského

  13.8,.-24.8.

  Pavla Beneše + Tupolevova

  27.8.-31.8.

  všechny MŠ zavřeny

   
  Veškeré informace k zápisu na prázdninový provoz budou zveřejněny na školkách a jejich webových stránkách v průběhu měsíce května.
  Termín přijímání přihlášek je 22.5. od 13:00 do 17:00 hodin
   


 9. Potvrzení pro rodiče do daní
  V případě zájmu o vystavení potvrzení o úhradě školného za rok 2017, prosím rodiče, o dodání písemné žádosti se jménem a datem narození dítěte.
  (stačí i emailem – dana.hrdinova@mspriborska.cz)
  Vystavené potvrzení bude připraveno na příslušné třídě


 10. Zvýšení ceny za stravování
  Informace pro rodiče

  Od 01.01.2018 se zvyšuje cena za stravování:


  Děti do 6 let 42,-Kč (přesnídávka+oběd = 33,-Kč, svačina 9,-Kč)
  Měsíční záloha 840,-Kč

  Děti od 7 let 45,-Kč (přesnídávka+oběd = 36,-Kč, svačina 9,-Kč)
  Měsíční záloha 900,-Kč

  Žádáme rodiče o úpravu záloh


 11. Nabídka práce
  učitelka mateřské školy
  Pro Mateřskou školu Havířovskou na plný úvazek přijme  pracovnici na pozici učitelky. Podmínkou pro nástup je potřebná kvalifikace pro předškolní vzdělávání, spolehlivost ,flexibilita

  viz. www.mspriborska.cz/nabidka-prace.html

 12. Jídelní lístek
  Nový jídelní lístek od  25.6. do 29.6.2018

 13. Návštěvní hodiny pro rodiče
   ředitelna 1 čtvrtek v měsíci od 15 do 17 h (vhodné se předem telefonicky objednat)

 14. Humanitární fond
  Humanitární fond MČ Praha 18 je zřízen za účelem poskytování výpomoci občanům MČ – dále blíže specifikováno, (tj. zejména rodinám, osobám se zdravotním postižením, seniorům, obětem domácího násilí, trestných činů, apod.), v mimořádných závažných případech, při řešení tíživých nebo neočekávaných sociálních situací.

  Informace o tomto fondu naleznete na http://www.mspriborska.cz/dokumenty.html
 15. INFORMACE o povinném předškolním vzdělávání

  Dle změny zákona č. 561/2004 (školský zákon), § 34a, je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, předškolní vzdělávání povinné (nabývá účinnosti 1. 1.2017).

  Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

  Předškolní vzdělávání je povinné pro děti od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky.

  Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává
  v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu,
  v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

  Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:

  a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

  b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální (podle § 47 a 48a školského zákona),

  c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky (dle § 38a školského zákona).

  Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (do konce května).

  Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu 4 hodiny denně (od 8.00 do 12.00 hodin). Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin
  v základních a středních školách. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole
  po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.
   
  Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Pokud se dítě nemůže zúčastnit povinného vzdělávání, jeho nepřítomnost omlouvají zákonní zástupci do 3 kalendářních dnů těmito možnými způsoby: osobně třídní učitelce nebo telefonicky zprávou sms. Po návratu do školy musí být takto oznámená absence omluvena písemně na omluvném listě nejpozději do 5 kalendářních dnů.

  Žádost o uvolnění delší nepřítomnosti dítěte z předem známých důvodů (dovolená rodičů, pobyt na horách, v lázních apod.) podávají rodiče písemně třídní učitelce na tiskopise žádosti o uvolnění dítěte ze vzdělávání, které povoluje  ředitelka školy.

  Ředitelka mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

  Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Neomluvenou absenci řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tímto přestupku podle 182a školského zákona (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Ředitel školy je povinen za zanedbání péče vyrozumět Orgán sociálně právní ochrany dětí.

  Individuální vzdělávání dítěte

  Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
  V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

  Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

  a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
  b)uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
  c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

  Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; termín ověření je stanoven na třetí pondělí v měsíci listopadu od 8.00 do 12.00 hodin, náhradní termín je první pondělí v měsíci prosinci od 8.00 do 12.00 hodin. Ověřování probíhá formou rozhovoru, didaktických her a řešením pracovních listů. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

  Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. 

  Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

  Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

  Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte,  s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů  na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
   
  Ukončení docházky

  Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (nabývá účinnosti 1. 9.2017).

   
  V Praze dne 6. 4.2017                                                                 Hana Kmochová

                                                                                                            ředitelka školy


Copyright (c) 2009 MŠ Příborská, všechna práva vyhrazena
Vytvořila firma (c) MepaTEK

O interaktivní rozvoj vašich dětí se stará  www.framexx.com