Mateřská škola otevírá provoz pro děti v úterý 1.9.2020

Seznamy dětí s rozdělením do tříd jsou vyvěšeny na jednotlivých mateřských školách

Provoz MŠ od 6,30 – 17 hodin

Adaptační doba

 • pro 3 leté děti, které nově nastupují do MŠ a v předchozím období nenavštěvovaly žádné školské zařízení, je docházka v 1. týdnu 2 hodiny denně ( příchod cca 7,30 hodin, v MŠ nejdéle do 10 hodin )
 • docházka dětí ve 2. týdnu je do oběda, tj. do 12 hodin
 • dále již neomezeně
 • děti, které již MŠ navštěvovaly, mají docházku časově neomezenou

Vstup a pobyt v budově školky

 • pro vstup se používá videozvonek
 • do šatny s dítětem prosíme vstupovat pouze jednoho zákonného zástupce
 • v šatně se zdržovat co nejkratší dobu s ohledem na ostatní
 • zákonný zástupce předá dítě učitelce v šatně před třídou
 • do školky prosíme dětem nedávat hračky ani lahvičky s pitím ( pitný režim je v MŠ dostatečně zajištěn )

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid – 19 podle zákona o ochraně veřejného zdraví

Škola je vybavena

 • dezinfekčními prostředky na dezinfekci rukou s průběžným doplňování dávkovačů
 • bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty dětem
 • přiměřeným počtem roušek pro děti s podezřením na výskyt covid – 19
 • čistícími a dezinfekčními prostředky

Postup v případě podezření na výskyt nákazy covid – 19

 • patrné příznaky při příchodu dítěte – dítě nebude přijato
 • příznaky se vyskytnou a jsou patrné v průběhu dne – dojde neprodleně k poskytnutí roušky a umístění dítěte do předem připravené samostatné místnosti, současně jsou informováni zákonní zástupci dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte

V obou uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu

Děti s projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (přetrvávající rýma, kašel) mohou chodit do školky pokud tuto skutečnost potvrdí praktický lékař pro děti a dorost

Stravování je v běžné podobě   ( podrobnosti na www.jidelny-letnany.cz )