Zápis 2019/2020

Kritéria a informace o přijetí či nepřijetí do MŠ Příborská na školní rok 2019/2020

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Příborská, Příborská 514, Praha 9 – Letňany a Mateřské školy Havířovská 476, Praha 9 – Letňany pro školní rok 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy Příborská, Příborská 514, Praha 9 – Letňany s odloučeným pracovištěm Havířovská 476, Praha 9 – Letňany, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon, v platném znění) stanovila následující podmínky a kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.

Hlavní kritéria pro přijetí:

1. Kritérium místa trvalého pobytu dítěte

– místo trvalé bydliště dítěte, v případě cizinců místo pobytu, v době podání přihlášky k předškolnímu vzdělání v Praze 18 – Letňanech
+ 10 bodů

2. Kritérium věk dítěte

– děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a s OŠD
+ 10 bodů (povinné předškolní vzdělávání)

Děti v pořadí podle věku
– dovršení 4 let k 31.8.2019
+ 8 bodů

– dovršení 3 let k 31.8.2019
+ 6 bodů

– dovršení 3 let v 9. – 12 měsíci 2019 (do 31.12.2019)
+ 4 body

– dovršení 3 let v 1. – 6. měsíci 2020 (do 30.6.2020)
+ 2 body

Děti budou přijímány podle těchto kritérií a příslušných bodů. Body se sčítají. V případě shodného počtu bodů má přednost dítě narozené dříve, tedy dítě starší.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
– Přihlášku k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce odevzdává vždy pouze příslušné mateřské škole
– K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34, odst. 1 školského zákona zpravidla ve věku od tří do šesti let
– Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s OŠD – odkladem školní docházky (§ 34, odst. 4 zákona č. 561/2004) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
– Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§! 34 odst. 5 školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
– K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU
– K předškolnímu vzděláváním se přijímají děti, které nejsou občany EU, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů
– V případě, že bude odlišný trvalý pobyt dítěte a zákonného zástupce, může být upozorněn orgán sociálně právní ochrany dětí

Seznam přijatých na školní rok 2019/2020 podle registračních čísel:

 

 

Copyright © 2020 MŠ Příborská, všechna práva vyhrazena.